آموزش توابع نرم افزار Microsoft Excel

مهر ۱, ۱۳۹۵
Calc Age Birthday

فیلم آموزش محاسبه سن با تاریخ تولد در نرم افزار اکسل

در فرم های اطلاعاتی پرسنل می توانید با استفاده از این تابع کار محاسبه سن پرسنل را انجام دهید و بصورت پویا فایل بروز شده محاسبه سن را در اختیار داشته باشید.
شهریور ۲۹, ۱۳۹۵
DAYS360 Function

آموزش تابع Days360 و کاربرد آن در اکسل

آموزش تابع Days360 و کاربرد آن در اکسل: تابع DAYS360 تعداد روز های بین دو تاریخ را بر اساس سال ۳۶۰ روز (دوازده ماه – ۳۰ […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۵
DATEDIF Function

فیلم آموزش تابع DATEDIF و کاربرد آن در اکسل

تابع DATEDIF تفاوت بین دو مقدار تاریخ را بر اساس بازه زمانی مشخص شده بر می گرداند. این تابع تعداد روز، ماه یا سال ها را بین دو تاریخ می تواند محاسبه کند.
شهریور ۱۱, ۱۳۹۵
Vlookup Function Dynamic

فیلم آموزش پویا سازی تابع VLookup با تابع Match

اگر ستونی از داده ها حذف یا اضافه شد با پویا سازی تابع VLookup تابع می تواند داده های مورد نظر را از ستون مربوطه پیدا کرده و استخراج کند.
شهریور ۱۰, ۱۳۹۵
TODAY Function

فیلم آموزش تابع TODAY بدست آوردن تاریخ روز در اکسل

تابع TODAY تاریخ روز جاری را بر می گرداند. این تابع زمانیکه شما نیاز به نمایش تاریخ جاری در Worksheet داشته باشید، مفید واقع خواهد شد.
شهریور ۷, ۱۳۹۵
Match Function

فیلم آموزش تابع Match و کاربرد آن در اکسل

تابع Match در واقع موقعیت نسبی از یک آیتم در یک آرایه که منطبق بر مقداری مشخص باشد را جستجو کرده و موقعیت آنرا بر می گرداند.
مرداد ۱۵, ۱۳۹۵
TRIM Function

فیلم آموزش تابع TRIM حذف فاصله و فضای خالی در نرم افزار اکسل

از تابع TRIM در اکسل یک مقدار متن با فضاهای بیشتر در بین کلمات یا در ابتدا و انتها و همچنین حذف فضاهای غیر ضروری بین کلمات در یک رشته استفاده میشود.
خرداد ۳, ۱۳۹۵
Combine Text Pic

آموزش ترکیب متن سلولها در نرم افزار اکسل

با استفاده از تابع CONCATENATE و Merging Cells برای ترکیب متن سلولها می توان داده های دو یا چند سلول را در یک سلول دیگر با هم ترکیب و ادغام کرد.
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۵
تابع XOR

فیلم آموزش تابع XOR و کاربرد آن در اکسل

فیلم آموزش تابع XOR و کاربرد آن در اکسل: تابع XOR شبیه به تابع OR می باشد و کافیست تا تنها یک مقدار منطقی از تمام […]
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۵
تابع NOT

فیلم آموزش تابع NOT و کاربرد آن در اکسل

تابع NOT معکوس مقدار آرگومان آن است. زمانیکه شما می خواهید مطمن شوید یک مقدار برابر مقدار خاصی نیست از NOT استفاده می کنید.
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۵
تابع OR

فیلم آموزش تابع OR و کاربرد آن در اکسل

فیلم آموزش تابع OR و کاربرد آن در اکسل: با استفاده از تابع OR در نرم افزار اکسل، اگر یکی از توابع منطقی مقدار TRUE را […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵
تابع AND

فیلم آموزش تابع AND و کاربرد آن در اکسل

تابع AND اگر مقدار تمامی آرگومان ها درست باشد مقدار True را باز می گرداند و اگر مقدار یکی یا بیشتر از آرگومان ها غلط باشد مقدار منطقی False را باز می گرداند.